Showing posts with label Rabbis Make Mamzerim. Show all posts
Showing posts with label Rabbis Make Mamzerim. Show all posts

Tuesday, June 20, 2017

Rabbis Make Mamzerim - The Solution is Pilegesh

רבנים בהוראה ובמחלוקת – דור שמתרבה ממזרים
ממני דוד אליהו אידנסון
תלמיד הגאונים רבי אהרן קטלר ז"ל, ורבי משה פיינשטיין זצ"ל, ורבי יוסף שלום אלישב, זצ"ל
כו' סיון, תשע"ז

צוה לי גדול אחד לכתוב דברים הללו. ובאתי לפרש שיש איזה אנשים שהיו תלמידי הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל ויצאו לתרבות רע שלא יודעים הלכות גיטין, והם ועושים מה שהוא לכאורה ממזרים. האמנם עיקר רצוני בזה לפרסם שאין לנו היום מי שיכול להלחם בכמה מיני מקילים ואין לנו עצה לתקן. והדין הוא שאם נודע בדיוק מי שהוא הממזר צריכים לפרסם. ואם הממזר מתחתן צריכים לפרסם דור שני ר"ל. רק שאם יש משפחה של הרבה אנשים ובתוכם יש ממזר אחד ולא יודעים מי הוא, לא צריכים לפרסם. וכי כל היום נעשה פירסומים באלה הענינים?
ותחלה הייתי מפרסם החשש של ממזרים ושוב אמרתי בלבי וכי אין עצה להם ר"ל? שאלה הרעבנים שיש להם שם של גדולים הולכים ומפרסמים הדעת תורה שאצלם הוא ההיפוך מן התורה וכל השומע לעצתם לכוף להבעל לגרש ושאר קילקולים ר"ל הלא הסוף שיצא ממזרים מן הנשים שכפו הבעל שלהם לגרש. ומה נדבר על הנשים ששומע להם והולכות להתחתן מבעל חדש בלא שום גט מן הבעל הראשון. ועושים זה על פי עצת ה"גדולים" ר"ל  ממי שהוא תלמיד גדולי עולם כגון רבי אהרן קטלר זצ"ל ר"ל. ומי הוא זה ואיזה הוא שיבין שהאיש הזה הוא משקר ומקלקל ולא יודע הלכות גיטין כלל ועיקר ר"ל.
והנה האמת הוא שאחרי שקיבלתי שימוש מן הגאון רבי יוסף שלום אלישב זצ"ל, ושמעתי איך שהוא כועס על הרבנים בארצות הברית שכופים הבעל לגרש נגד הלכה מפורשת בש"ע, עם שמי אנכי, אבל הדין הוא הדין והלכתי ללחום עם רעבנים הללו הגם שהם זקנים הרבה ממני ואני איש צעיר, בכל זאת הבאתי תמיד מקורות ופירסמתי שהם מרבים ממזרים בישראל. ואילו רבנים מפורסמים שתקו ולא מחו בהם. ואמרתי לאיזה מן הרבנים הגדולים או שהם ימחו או שאני אלחם גם עמהם. וב"ה שהתחילו ללחום והיה תיקון גדול. ובכל זאת ה"גדולים" שלימוד הדרך להרבות ממזרים לא פנו מן הדרך שלהם הדרך של קילקול. והיום יש תורה חדשה התורה של השם והתורה של המקולקלים ר"ל. והדור מושפע מאוד מן המקולקלים והסוף חלילה וחס ידוע.
ועיינתי ומצאתי שאין שום עצה אלא פילגש. ואנשים שומעים זה וצועקים ואני אומר להם, וכי אין אתם צועקים על ממזרים? ואני אף פעם לא שמעתי תירוץ על זה אלא שסוגרים הטעלעפון. וזה עצמו תירוץ. טוב להציל ילד אחד מן הממזרות ואם אנשים צועקים עלי שאני מרבה פילגש שהוא בפירוש בש"ע ריש הלכות קידושין להתיר ובסנהדרין כא ע"א וע' הש"ע ריש הלכות קידושין בהגר"א באריכות וגם ע' ברמב"ן במוחלפת שחתם הרמב"ן בשמו ממש שמתיר פילגש ואמר שגם הרמב"ם מתיר פילגש אם אינו עושה דרך זנות. וכי מתירים ממזרים לרבים מפני שאנו חוששין איזה חששות שהם נגד הגמרא מפורש סנהדרין כא ע"א והרמב"ן בשם הרמב"ם ועוד פוסקים גדולים?
ושמא יאמר האומר שאני מגזם שהיתכן שמי שהוא תלמיד הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל שירבה ממזרים בישראל בשאט נפש, אביא פה בפירוש הענין. ובארצות הברית וגם בארץ ישראל ובשאר מקומות הענין מפורסם ר"ל. אביא פה רק קצת מקלקלים, אבל התכלית הוא לא להביא כל המקולקלים, אלא להבין שהיום שאין לנו גדולים כמו שהיה בדורות העבר אצל חלק גדול מן הציבור הלכות גיטין הפקר והם מרבים ממזרים. ועיקר הצרה שהקידושין גורמים עיגון שאין עצה אלא לכוף להבעל או מה שעושים היום איזה אנשים שמתירים האשה לצאת מן הקידושין בלי שום גט ר"ל.א)      הרב שמואל קמנצקי שליט"א ראש ישיבת פילאדעלפיא  תלמיד הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל – הרב שמואל קמנצקי שליט"א נודע כבעל מחלוקת עם הרבה רבנים אודות המלחמה שלו ובנו ועוד הרב המפורסם רב נאטא גרינבלאט מעיר מעמפיס. אלה הג' השתדלו לקבוע הלכה למעשה שאשתו של אהרן פרידמאן יכולה להתחתן עם איש אחר ולעזוב בעלה אהרן פרידמאן בלא גט. וההיתר לזה תולין מפני שהאיש אהרן פרידמאן יש לו קצת טירוף ששום אשה בעולם לא היה שייך להיות אתו חיי אישות. והנה הרבה זמן עסקו הבעל אהרן פרידמאן ואשתו תמר עפשטיין לפני הבית דין החשוב של עיר בלטימור וכל אחד גילה דעתם בעניני צרת הזיוג ואף אחד מהם לא אמר כלום שאהרן הוא קצת מטורף. ואדרבה תמר היה כותב הרבה אודות הענין ומעולם לא אמר שהוא שייך לטירוף ופשוט שכל המעשה הוא שקר גמור. וגם האנשים שאמרו שהוא קצת מטורף יש כמה חששות שכל המעשה הוא שקר גמור. וגדולי הדור כתבו מכתבים שכל המעשה הוא שקר.  ואחד כתב שאסור לשמואל קמנצקי ללמד תורה לאנשים.
ב)      והנה פעם אמרו האם של תמר ותמר לאהרן פרידמאן להביא הילדה שלהם לביתה של אם של תמר. וכאשר בא לשם ומסר הילדה קפצו עליו גבורים להפילו ואחר כך נתברר שהם היו מחבורה של רשעים יהודים שומרי מצוות שעסקו לעשות גיטין באונס על  ידי הכאות וצער גדול להבעלים שלא רצו לגרש נשותיהם מרצונם. ולבסוף נעשה מזה בעיר טרענטאן נו דזערזי דיונים על הרבה אנשים שעסקו בזה להרויח הרבה כסף והרבה מהם הלכות לבית האסורים כמה שנים. והאם של תמר הוכרח לשלם הרבה כסף עבור מעשה נבלה שעשתה.
ג)       אחרי כל זאת נעשה רעש בין הבני תורה היתכן לעשות נבלה ושקר כזה להוציא אשת איש מבעלה בלא גט. ועל ידי הרעש נעשה בילבול גדול. והשם של שמואל קמנצקי ובנו נתקלקל בין הלומדים. וזה היה הפסד גדול לאגודת ישראל שהם עושים משמואל קמנצקי אדם גדול מאוד. ולבסוף נעשה בית דין של הבן של הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל רבי דוד פיינשטיין, וכל הציבור רצו לדעת הפסק של רבי דוד והבית דין שלו. ולא נעשה שום פסק. ולבסוף שאלתי אחד מן הדיינים למה אין עושים פסק. ומהו הפסק. ואמר שאין זו עסק שלי שהם לא עושים אלא לטובת רבי שמואל קמנצקי. ואם ארצה לדעת הפסק אני צריך לשאול אותו. ולבסוף הלכה תמר להתחתן עם איש אחר שאינו בעלה. ומתגדל הצער מאוד שהפקר כזו עושים בישראל ר"ל.
ד)      כאשר הבנתי שדוד פיינשטיין עוסק להציל שמואל קמנצקי ולא אומר כלום לתמר לעזוב הבעל החדש פירסמתי דעתי ברבים שראוי לנדות דוד פיינשטיין.

ממעשה זה רואים שארצות הבית אפילו אנשים שהם תלמידים של רבי אהרן קטלר זצ"ל הוא הפקר גמור. וכמה רבנים גדולים כתבו מחאה על השקר והחוצפה שראינו. ועכשיו נדבר על עוד אחד מתלמידי הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל ועושה מה שלבו חמץ בגיטין.
א)      יש בעיר בלטימור רב מפורסם תלמיד גדול של רבי אהרן קטלר זצ"ל רבי משה היינעמען שליט"א שמפרסם ברבים כמה פעמים שכל אחד צריך לקיים המצוה לכוף לכל בעל שלא רוצה לגרש את אשתו ולהציל העגונות. ושיבח הראש של הוועד דזערעמי שטערן שהוא הראש של אלה שעוסקים בזה שהציל מאות נשים מעיגון על ידי שכופים להבעלים שלהם עד שנותנים גט באונס. ולכאורה לא יודע הרב היינעמען שמי שכופה הבעל לגרש גורם שהאשה כאשר היא נשאת לבעל חדש גורם שהבן שלה הוא ממזר. נמצא שהאיש הזה דזערעמי שטערן וגם הרב היינעמען שותפו עושים מאות ממזרים. האיש הזה הוא גדול בכשרות וגם יש לו בית הכנסת לכבוד ולתפארת. ושאלתי אותו מה הוא עושה עם האיסור לעשות כפיה לבעל ואמר לי שהוא זוכר שיש שיטה של רבינו תם שמתיר זה. הכונה ודאי שרבינו תם מתיר בשעת הדחק שהציבור לא צריכים לדבר עם מי שלא רוצה לגרש את אשתו דהיינו לצערו לא ישר על ידי ביזיונות אלא סתם בשלילית שלא לדבר אתו או שלא לעשות עמו עסק. ואילו הרב היינעמאן משבח חבורה שעושים צרות בידים להבעל בביזיונות כו' עד שבהכרח צריכים לגרש האשה בעל כרחם. וזה לא מתיר רבינו תם. חוץ מזה הש"ך בסוף ספר גבורת אנשים מביא שהוא ואחרים אוסרים לעשות הרחקה של רבינו תם ויש סוברים שהיום קשה לאנשים ההרחקה של רבינו תם כמו נידוי שלכן אין לעשותו.
ב)      עוד שיש גדולי עולם שסוברים שאין ההיתר של רבינו תם נאמר אלא בזמן שהבעל יכול לרוץ מן המצערים אותו ולחיות בחיים של שלוה בעיר אחרת, אבל היום כל אלה שרודפים אחרי הבעל הלא אפשר להם בכל מקום לצערו.

א)      בארצות הברית יש ב"ד גדול של המאדערנין הנקראים "מאדערן ארטאדאקס". והיושב ראש כמה שנים הוא האיש גדליה שווארץ. ואצל המאדערנין הוא נחשב כמנהיג שלהם בהלכה. ופעם צלצל אלי אדם גדול אחד הגאון רבי שלמה מילער שליט"א מטאראנטאו שבא אליו איש אחד ורצה להתחתן ושאלו הרב אם היה לו פעם נישואין ואמר כן ושאלו הרב א"כ איפוה הגט שלו ואמר שאין צריך לגט ושאלו הרב למה אינו צריך לגט ואמר שבא הוא ואשתו להרב גדליה שווארץ וביקש ממנו לעשות גט והוא אמר שאין צריכים גט ויכולים לצאת ככה וכך הוה. והנה האיש הזה ואשתו שניהם דתיים והיה להם חופה וקידושין של תורה והרב שווארץ אמר להם שאין צריכים גט. וצלצלתי להרב שווארץ אודות זה.
ב)      אמר לי הרב שאמת הדבר ששהוא שלח אותם בלא גט, וטעמו ונימוקו מפני שלא היה ביאה. ובאמת רציתי להקשות שמי שיש לו חופה וקידושין הוא כבר נשוי ואשתו אשת איש דאורייתא וכן הוא בש"ע ובטור בפירוש. אבל לא רציתי ללכת בדרך זה שהבנתי עם מי אני מדבר רק שאלתי מי גילה סוד זו שלא היה ביאה שהלא יש אופנים לעשות ביאה ולא יהיה מובן כגון ביאה שלא כדרכה ואפילו רופא לא יכול לדעת בדיוק אם היה קרע ואיך ידע הרב אם היה ביאה. ואמר מה שאמר. על כל פנים כך הוא ה"רב" הזה לשלח אנשים בלי שום היתר להתחתן בלא גט.
ג)       באותו הזמן צלצלתי לרב אחד שהוא דיין אצל המאדערנין ובכל זאת הוא בחזקה שהוא משלנו בעיקר, ושמע מה שאמרתי וסגר הטעלעפון. והנה כרגע אחרי כן צלצל אלי והתחיל לצעוק בקול רעש גדול "איפוה אשתו?" ואמרתי לו ששאלה זו ישאל מגדליה שווארץ.
ד)      ודיברתי בענין הזה עם איש אחד ממשפחת דיינים ואמר לי שאין שום חדש תחת השמש שהרבה אנשים נכשלים בענינים אלה. ויש להדגיש שאצל המאדערנין ודאי שהפקר גמור כל הענין של כפייה להבעל לגרש. והראש שלהם בנו יארק אומר שמצוה להכות להבעל שלא רוצה ליתן גט שלדעתו ולדעת האנשים שלו כל שלא יתן גט לכל אשה שתובעת גט הוא גורם לה צער וצריכים לכופו והוא מצוה גדולה.

א)      והנה יש רב מפורסם בכל חצי התחתון של ארצות הברית ושמו נאטא גרינבלאט וכולם שואלים אותו שאלות בגיטין. והוא סידר קידושין לאשה שיצא מבעל בלי שום גט הוא המעשה של שמואל קמנצקי הנ"ל שהמסדר קידושין של הבעל השני שנעשה באיסור בלא שום גט עשה הרב גרינבלאט. ומה נאמר שהאיש הזה הוא הגדול בכל חצי התחתון של ארצות הברית וכמה וכמה אנשים ורבנים שואלים אותו הלכה למעשה בגיטין ועוד דברים. והוא מסדר קידושין לאשת איש שיצאה מבעלה בלי שום גט. כפי המעשה של שקר הנ"ל.

הנה מה נאמר ומה נדבר, יש היום כמה מיני "ארטאדאקס" וכל אחד פושט את ידו בדרך אחרת וכולם לרע ר"ל. והנה יש "אופען ארטאדאקס" דהיינו שהכל פתוח לכל אחד לעשות בדיוק מה שרוצים. ואין מי שיכול למחות באף אחד. והחכם שלהם הוא אומר בפירוש שאינו מאמין בהסיפורים של האבות ושאר מעשים בחומש שהם שקר.

והנה בזמן האחרון צלצל אלי רב אחד מבראזיל (ריאו דזעניראו) הרב פעלדמאן שליט"א ואמר שבעירו עושים מה שעושים בגיטין בלא גט השם ירחם. ובצרפת בזמן האחרון היה בילבול להתיר אשת איש בלי גט שפשוט ביטל הקידושין בלי גט! והנה עתון אחד אמר שבאמת היה גט אלא שרבנים רצו שידעו כולם שעכשיו עשו דבר חדש לטובת הנשים להתיר אשה שאי אפשר לה לקבל גט מבעלה לצאת בלא גט.

היוצא מכל זה שמדברים על דור של ממזרים. והנה מי שהוא ממזר ומתערב במשפחה של הרבה אנשים בזה יש צד לשתוק אבל אם יודעים מי שהוא הממזר צריכים לפרסם. ומה נעשה בדור הזה ובדור הבא לפרסם כמה וכמה ממזרים? ומי יקח האחריות על הצער של כמה ילדים ר"ל? ולכאורה אין עצה אלא לעשות  פילגש!ממני דוד אליהו אידנסון,

תלמיד הגאונים רבי אהרן קטלר זצ"ל, רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ורב יוסף שלום אלישב זצ"ל