Thursday, June 22, 2017

שלום בית וההיפוך - המצוות והעבירות במלחמה בבית

דוד אליהו אידנסון – תלמיד הגאונים רבי אהרן קטלר זצ"ל, רבי משה פיינשטיין זצ"ל, והגאון רבי יוסף שלום אלישב זצ"ל מאנסי נו יארק ארצות הברית – eidensohnd@gmail.com 845-578-1917

שאלה – אחד שלא נותן גט לאשתו איזה עבירות יש לו. האחד שכל זמן שאין לו אשה אסור לו להיות בלא אשה משום הרהורי עבירה. ואפילו אם היו שניהם במקום אחד כל זמן שהיא ממאן להיות אצלו נמצא שהוא בלא קדושה ויש לו חשש של הירהורי עבירה. ולשון הרמב"ם פרק טו' מהלכות אישות וז"ל מצות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אשה שלא יבא לידי הרהור עכ"ל ובמגיד משנה שם מביא המקור להרמב"ם מגמרא יבמות סב ע"ב וז"ל שאין אדם רשאי לישב בלא אשה עכ"ל
והנה מי שאין לו אשה  והוא צעיר לימים יש לו לחוש שיכשל בזרע לבטלה ח"ו. ובש"ע אבן העזר סימן כג' סעיף א' וז"ל אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה ע"כ ובסעיף ב' וז"ל אלה שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה כן בנידוי הוא יושב ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הרג הנפש עכ"ל
והנה תחלת ספר אבן העזר ברמ"א סימן א' סעיף א' וז"ל וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה בלא תורה בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא תורה בלא חומה בלא שלם כו' ולא נקרא אדם. וכיון שנשא אשה עונותיו מפקפקים שנאמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' עכ"ל ובגר"א שם מסימן א' ס"ק ג' שלים הכו' משלים מה שחסר ברמ"א מלשון הגמרא. הרי האשה גורם להאיש כל אלה הדברים הטובים והקדושים. ואם היה הבעל נותן גט היה אפשר להתחתן ולקיים כל אלה הדברים וגם להרבות בפרו ורבו וגם המצוה של לא לתהו נברא לשבת יצרה. שהאיש חייב בלשבת יצרה שחייב האיש להוסיף עוד ועוד ילדים. ועכשיו יושב בלא לשבת שהוא עבירה ג"כ שהתורה אומרת לא לתהו נברא אלא לשבת יצרה והוא לא עוסק בלשבת הרי זה תהו.
ובויקרא יט,יח' לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה' עכ"ל מיירי שרוצה ליקח נקמה מיהודי עבור זאת שהיהודי עשה לו רע, והפסוק מזהירו שלא לנקום שנאמר לא תקם. שאם מיירי באדם שאינו עושה לו רע מהיכא תיתא שיקום נקמתו על לא דבר. אלא מאי שמיירי שעשה לו חבירו רע ורוצה לנקום והפסוק אוסר זה. והנה מי שעובר לאו זה של לא תקם הגם שרוצה לנקום והגם שיש לו סיבה שהלה ציערו באיזה אופן בכל זאת אסור לנקום. ואיסור זו הוא לאו גמור מן התורה. וידוע שעל מצות עשה שיש שיעור להפסד שצריך לסבול אבל בלאו אין שיעור וצריך לקיים הלאו אפילו שיפסיד. ומה נאמר ומה נדבר שפרש"י  על הפסוק ואהבת לרעך כמוך וז"ל אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה עכ"ל ופירש השפתי חכמים וז"ל ר"ל במצוה זו נכלל כל התורה כמו שאמר הלל הזקן מאי דסני לך לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא היא עכ"ל
והנה המעשה של הלל הזקן הוא בגמרא שבת לא ע"א שאחד בא להתגייר ואמר לו הלל שהמצוה של אהבת לרעך כמוך הוא כל התורה כולה ואידך פירוש אזיל גמור. וברמב"ם בספר המצוות מצוה שב וז"ל הזהיר משנוא קצנו את קצנו. והוא אמרו לא תשנא את אחיך בלבך ע"כ וברמב"ם שם שאם הראה לו השנאה ולא שמרו בלבו אינו עובר על לא תשנא את אחיך בלבך שאין זו שנאה בלב אלא שנאה גלוי, אלא שאם עובר על שנאה גלויה עובר על לא תקום ולא תטר שהם לאוין גמורים ר"ל. ועובר על העשה של ואהבת לרעך כמוך. ומסיק הרמב"ם וז"ל אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל עכ"ל
ובגמרא יבמות סב ע"ב  24,000 תלמידים היה לו ל"ע כו' וכולם מתו בפרק אחד [מפסח עד שבועות] שלא נהגו כבוד זה בזה ע"כ הנה אמר שלא נהגו כבוד זה בזה ולא אמר שעברו על שנאת חנם ובכל זאת מתו כולם בזמן קצר מפסח עד שבועות. משמע שתלמיד חכם שלא נהג כבוד בעוד תלמיד חכם הרי זה חילול השם והעון מתרבה עד כדי כך שכולם כל הכד' אלפי ת"ח מתו מפסח עד שבועות.
משמע שדרך ארץ קדמה לתורה ואם אלה היו תלמידי חכמים כדמשמע מן הגמרא שם שבזמן שמתו היה העולם שמם על חרבן התורה. שהם היו התלמידי חכמים שבדור. ובכל זאת על ידי שלא נהגו כבוד זה בזה הביא לידי מיתת כולם. שאהבת לרעך כמוך הוא כל התורה ומי שפירש מזה ולא אוהב להזולת בפרט תלמידי חכמים גורם מה שגורם ר"ל.
והנה ידוע שהשנאה בין איש לאשתו בזמן שאין שלום בית הוא קשה יותר משאר השנאות. והמלחמות בין איש לאשתו הם פחד והילדים סובלים וגם ההורים שלהם סובלים ואין לדבר שיעור ר"ל. ופעם שמעתי על ידיד אחד שיש לו בבית איזה בילבול בילד אחד נשוי שאין שלום בית ורציתי להתקשר עמו ואמרו לי לא להתקשר שהאיש חולה גדול ואם תדבר עמו על פרשה זו שגורם לו צער גדול מי יודע מה שיצא מזה. הרי שהילדים ממשיכים לטפל בשנאה נגד הבית שלהם הגם שהאב מסוכן ממש ר"ל.
ועתיד כל אחד לקבל דינו בזה או בבבא עבור כל הבילבולים והשנאות והקשה שבכולם הוא שלום בית שנעדר ונעשה ההיפוך ר"ל. ומי שמדמה בעצמו שאם הוא מבייש אשתו או בעלה שאין זו עבירה הוא כופר בחומש ובפוסקים שכן דנים האדם על שעובר על עשה ואל מצות עשה ובפרט על העבירות שמדגישים בהם כמו שאמר הלל שהמצוה של ואהבת לרעך כמוך הוא כל התורה ואידך פירושא. ובכל רגע שהאדם עובר על זה בפרט לשבר הבית בשנאה ודאי שהוא עתיד ליתן את הדין ר"ל.

והעיקר הוא לימוד המוסר שמביא האדם ליראה ולאהבה וכל מדות טובות. והעושה ההיפוך ר"ל.

Wednesday, June 21, 2017

בעל לא רוצה ליתן גט איזה עבירות יש לו

שאלה – אחד שלא נותן גט לאשתו איזה עבירות יש לו. האחד שכל זמן שאין לו אשה אסור לו להיות בלא אשה משום הרהורי עבירה. ואפילו אם היו שניהם במקום אחד כל זמן שהיא ממאן להיות אצלו נמצא שהוא בלא קדושה ויש לו חשש של הירהורי עבירה. ולשון הרמב"ם פרק טו' מהלכות אישות וז"ל מצות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אשה שלא יבא לידי הרהור עכ"ל ובמגיד משנה שם מביא המקור להרמב"ם לאסור לאיש לישב בלא אשה מגמרא יבמות סב ע"ב וז"ל ושם מבואר שאין אדם רשאי לישב בלא אשה עכ"ל
והנה מי שאין לו אשה  והוא צעיר לימים יש לו לחוש שיכשל בזרע לבטלה ח"ו. ובש"ע אבן העזר סימן כג' סעיף א' וז"ל אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה ע"כ ובסעיף ב' וז"ל אלה שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה כן בנידוי הוא יושב ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הרג הנפש עכ"ל
והנה תחלת ספר אבן העזר ברמ"א סימן א' סעיף א' וז"ל וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה בלא תורה כו' ולא נקרא אדם. וכיון שנשא אשה עונותיו מפקפקים שנאמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' עכ"ל ובגר"א שם משלים הכו' ברמ"א וז"ל שמחה ברכה טובה תורה חומה שלם עכ"ל הגר"א סימן א' ס"ק ג'. הרי האשה גורם להאיש כל אלה הדברים הטובים והקדושים והוא ברכה תורה להקרא אדם שמחה טובה חומה שלם. ואם היה הבעל נותן גט היה אפשר להתחתן ולקיים כל אלה הדברים וגם להרבות בפרו ורבו שהוא המצוה של לא לתהו נברא לשבת יצרה. שהאיש חייב לשבת להוסיף עוד ועוד ילדים. ועכשיו יושב בלא לשבת שהוא עבירה ג"כ שהתורה אומרת לא לתהו נברא אלא לשבת יצרה והוא לא עוסק בלשבת הרי זה תהו.

שאלתי זה מב' רבנים מפורסמים האחד אמר לי שמותר לכתוב השם של הבעל והשני אסר לי לכתוב של הבעל. ופה לא כתבתי השם של הבעל. 

Tuesday, June 20, 2017

Rabbis Make Mamzerim - The Solution is Pilegesh

רבנים בהוראה ובמחלוקת – דור שמתרבה ממזרים
ממני דוד אליהו אידנסון
תלמיד הגאונים רבי אהרן קטלר ז"ל, ורבי משה פיינשטיין זצ"ל, ורבי יוסף שלום אלישב, זצ"ל
כו' סיון, תשע"ז

צוה לי גדול אחד לכתוב דברים הללו. ובאתי לפרש שיש איזה אנשים שהיו תלמידי הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל ויצאו לתרבות רע שלא יודעים הלכות גיטין, והם ועושים מה שהוא לכאורה ממזרים. האמנם עיקר רצוני בזה לפרסם שאין לנו היום מי שיכול להלחם בכמה מיני מקילים ואין לנו עצה לתקן. והדין הוא שאם נודע בדיוק מי שהוא הממזר צריכים לפרסם. ואם הממזר מתחתן צריכים לפרסם דור שני ר"ל. רק שאם יש משפחה של הרבה אנשים ובתוכם יש ממזר אחד ולא יודעים מי הוא, לא צריכים לפרסם. וכי כל היום נעשה פירסומים באלה הענינים?
ותחלה הייתי מפרסם החשש של ממזרים ושוב אמרתי בלבי וכי אין עצה להם ר"ל? שאלה הרעבנים שיש להם שם של גדולים הולכים ומפרסמים הדעת תורה שאצלם הוא ההיפוך מן התורה וכל השומע לעצתם לכוף להבעל לגרש ושאר קילקולים ר"ל הלא הסוף שיצא ממזרים מן הנשים שכפו הבעל שלהם לגרש. ומה נדבר על הנשים ששומע להם והולכות להתחתן מבעל חדש בלא שום גט מן הבעל הראשון. ועושים זה על פי עצת ה"גדולים" ר"ל  ממי שהוא תלמיד גדולי עולם כגון רבי אהרן קטלר זצ"ל ר"ל. ומי הוא זה ואיזה הוא שיבין שהאיש הזה הוא משקר ומקלקל ולא יודע הלכות גיטין כלל ועיקר ר"ל.
והנה האמת הוא שאחרי שקיבלתי שימוש מן הגאון רבי יוסף שלום אלישב זצ"ל, ושמעתי איך שהוא כועס על הרבנים בארצות הברית שכופים הבעל לגרש נגד הלכה מפורשת בש"ע, עם שמי אנכי, אבל הדין הוא הדין והלכתי ללחום עם רעבנים הללו הגם שהם זקנים הרבה ממני ואני איש צעיר, בכל זאת הבאתי תמיד מקורות ופירסמתי שהם מרבים ממזרים בישראל. ואילו רבנים מפורסמים שתקו ולא מחו בהם. ואמרתי לאיזה מן הרבנים הגדולים או שהם ימחו או שאני אלחם גם עמהם. וב"ה שהתחילו ללחום והיה תיקון גדול. ובכל זאת ה"גדולים" שלימוד הדרך להרבות ממזרים לא פנו מן הדרך שלהם הדרך של קילקול. והיום יש תורה חדשה התורה של השם והתורה של המקולקלים ר"ל. והדור מושפע מאוד מן המקולקלים והסוף חלילה וחס ידוע.
ועיינתי ומצאתי שאין שום עצה אלא פילגש. ואנשים שומעים זה וצועקים ואני אומר להם, וכי אין אתם צועקים על ממזרים? ואני אף פעם לא שמעתי תירוץ על זה אלא שסוגרים הטעלעפון. וזה עצמו תירוץ. טוב להציל ילד אחד מן הממזרות ואם אנשים צועקים עלי שאני מרבה פילגש שהוא בפירוש בש"ע ריש הלכות קידושין להתיר ובסנהדרין כא ע"א וע' הש"ע ריש הלכות קידושין בהגר"א באריכות וגם ע' ברמב"ן במוחלפת שחתם הרמב"ן בשמו ממש שמתיר פילגש ואמר שגם הרמב"ם מתיר פילגש אם אינו עושה דרך זנות. וכי מתירים ממזרים לרבים מפני שאנו חוששין איזה חששות שהם נגד הגמרא מפורש סנהדרין כא ע"א והרמב"ן בשם הרמב"ם ועוד פוסקים גדולים?
ושמא יאמר האומר שאני מגזם שהיתכן שמי שהוא תלמיד הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל שירבה ממזרים בישראל בשאט נפש, אביא פה בפירוש הענין. ובארצות הברית וגם בארץ ישראל ובשאר מקומות הענין מפורסם ר"ל. אביא פה רק קצת מקלקלים, אבל התכלית הוא לא להביא כל המקולקלים, אלא להבין שהיום שאין לנו גדולים כמו שהיה בדורות העבר אצל חלק גדול מן הציבור הלכות גיטין הפקר והם מרבים ממזרים. ועיקר הצרה שהקידושין גורמים עיגון שאין עצה אלא לכוף להבעל או מה שעושים היום איזה אנשים שמתירים האשה לצאת מן הקידושין בלי שום גט ר"ל.א)      הרב שמואל קמנצקי שליט"א ראש ישיבת פילאדעלפיא  תלמיד הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל – הרב שמואל קמנצקי שליט"א נודע כבעל מחלוקת עם הרבה רבנים אודות המלחמה שלו ובנו ועוד הרב המפורסם רב נאטא גרינבלאט מעיר מעמפיס. אלה הג' השתדלו לקבוע הלכה למעשה שאשתו של אהרן פרידמאן יכולה להתחתן עם איש אחר ולעזוב בעלה אהרן פרידמאן בלא גט. וההיתר לזה תולין מפני שהאיש אהרן פרידמאן יש לו קצת טירוף ששום אשה בעולם לא היה שייך להיות אתו חיי אישות. והנה הרבה זמן עסקו הבעל אהרן פרידמאן ואשתו תמר עפשטיין לפני הבית דין החשוב של עיר בלטימור וכל אחד גילה דעתם בעניני צרת הזיוג ואף אחד מהם לא אמר כלום שאהרן הוא קצת מטורף. ואדרבה תמר היה כותב הרבה אודות הענין ומעולם לא אמר שהוא שייך לטירוף ופשוט שכל המעשה הוא שקר גמור. וגם האנשים שאמרו שהוא קצת מטורף יש כמה חששות שכל המעשה הוא שקר גמור. וגדולי הדור כתבו מכתבים שכל המעשה הוא שקר.  ואחד כתב שאסור לשמואל קמנצקי ללמד תורה לאנשים.
ב)      והנה פעם אמרו האם של תמר ותמר לאהרן פרידמאן להביא הילדה שלהם לביתה של אם של תמר. וכאשר בא לשם ומסר הילדה קפצו עליו גבורים להפילו ואחר כך נתברר שהם היו מחבורה של רשעים יהודים שומרי מצוות שעסקו לעשות גיטין באונס על  ידי הכאות וצער גדול להבעלים שלא רצו לגרש נשותיהם מרצונם. ולבסוף נעשה מזה בעיר טרענטאן נו דזערזי דיונים על הרבה אנשים שעסקו בזה להרויח הרבה כסף והרבה מהם הלכות לבית האסורים כמה שנים. והאם של תמר הוכרח לשלם הרבה כסף עבור מעשה נבלה שעשתה.
ג)       אחרי כל זאת נעשה רעש בין הבני תורה היתכן לעשות נבלה ושקר כזה להוציא אשת איש מבעלה בלא גט. ועל ידי הרעש נעשה בילבול גדול. והשם של שמואל קמנצקי ובנו נתקלקל בין הלומדים. וזה היה הפסד גדול לאגודת ישראל שהם עושים משמואל קמנצקי אדם גדול מאוד. ולבסוף נעשה בית דין של הבן של הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל רבי דוד פיינשטיין, וכל הציבור רצו לדעת הפסק של רבי דוד והבית דין שלו. ולא נעשה שום פסק. ולבסוף שאלתי אחד מן הדיינים למה אין עושים פסק. ומהו הפסק. ואמר שאין זו עסק שלי שהם לא עושים אלא לטובת רבי שמואל קמנצקי. ואם ארצה לדעת הפסק אני צריך לשאול אותו. ולבסוף הלכה תמר להתחתן עם איש אחר שאינו בעלה. ומתגדל הצער מאוד שהפקר כזו עושים בישראל ר"ל.
ד)      כאשר הבנתי שדוד פיינשטיין עוסק להציל שמואל קמנצקי ולא אומר כלום לתמר לעזוב הבעל החדש פירסמתי דעתי ברבים שראוי לנדות דוד פיינשטיין.

ממעשה זה רואים שארצות הבית אפילו אנשים שהם תלמידים של רבי אהרן קטלר זצ"ל הוא הפקר גמור. וכמה רבנים גדולים כתבו מחאה על השקר והחוצפה שראינו. ועכשיו נדבר על עוד אחד מתלמידי הגאון רבי אהרן קטלר זצ"ל ועושה מה שלבו חמץ בגיטין.
א)      יש בעיר בלטימור רב מפורסם תלמיד גדול של רבי אהרן קטלר זצ"ל רבי משה היינעמען שליט"א שמפרסם ברבים כמה פעמים שכל אחד צריך לקיים המצוה לכוף לכל בעל שלא רוצה לגרש את אשתו ולהציל העגונות. ושיבח הראש של הוועד דזערעמי שטערן שהוא הראש של אלה שעוסקים בזה שהציל מאות נשים מעיגון על ידי שכופים להבעלים שלהם עד שנותנים גט באונס. ולכאורה לא יודע הרב היינעמען שמי שכופה הבעל לגרש גורם שהאשה כאשר היא נשאת לבעל חדש גורם שהבן שלה הוא ממזר. נמצא שהאיש הזה דזערעמי שטערן וגם הרב היינעמען שותפו עושים מאות ממזרים. האיש הזה הוא גדול בכשרות וגם יש לו בית הכנסת לכבוד ולתפארת. ושאלתי אותו מה הוא עושה עם האיסור לעשות כפיה לבעל ואמר לי שהוא זוכר שיש שיטה של רבינו תם שמתיר זה. הכונה ודאי שרבינו תם מתיר בשעת הדחק שהציבור לא צריכים לדבר עם מי שלא רוצה לגרש את אשתו דהיינו לצערו לא ישר על ידי ביזיונות אלא סתם בשלילית שלא לדבר אתו או שלא לעשות עמו עסק. ואילו הרב היינעמאן משבח חבורה שעושים צרות בידים להבעל בביזיונות כו' עד שבהכרח צריכים לגרש האשה בעל כרחם. וזה לא מתיר רבינו תם. חוץ מזה הש"ך בסוף ספר גבורת אנשים מביא שהוא ואחרים אוסרים לעשות הרחקה של רבינו תם ויש סוברים שהיום קשה לאנשים ההרחקה של רבינו תם כמו נידוי שלכן אין לעשותו.
ב)      עוד שיש גדולי עולם שסוברים שאין ההיתר של רבינו תם נאמר אלא בזמן שהבעל יכול לרוץ מן המצערים אותו ולחיות בחיים של שלוה בעיר אחרת, אבל היום כל אלה שרודפים אחרי הבעל הלא אפשר להם בכל מקום לצערו.

א)      בארצות הברית יש ב"ד גדול של המאדערנין הנקראים "מאדערן ארטאדאקס". והיושב ראש כמה שנים הוא האיש גדליה שווארץ. ואצל המאדערנין הוא נחשב כמנהיג שלהם בהלכה. ופעם צלצל אלי אדם גדול אחד הגאון רבי שלמה מילער שליט"א מטאראנטאו שבא אליו איש אחד ורצה להתחתן ושאלו הרב אם היה לו פעם נישואין ואמר כן ושאלו הרב א"כ איפוה הגט שלו ואמר שאין צריך לגט ושאלו הרב למה אינו צריך לגט ואמר שבא הוא ואשתו להרב גדליה שווארץ וביקש ממנו לעשות גט והוא אמר שאין צריכים גט ויכולים לצאת ככה וכך הוה. והנה האיש הזה ואשתו שניהם דתיים והיה להם חופה וקידושין של תורה והרב שווארץ אמר להם שאין צריכים גט. וצלצלתי להרב שווארץ אודות זה.
ב)      אמר לי הרב שאמת הדבר ששהוא שלח אותם בלא גט, וטעמו ונימוקו מפני שלא היה ביאה. ובאמת רציתי להקשות שמי שיש לו חופה וקידושין הוא כבר נשוי ואשתו אשת איש דאורייתא וכן הוא בש"ע ובטור בפירוש. אבל לא רציתי ללכת בדרך זה שהבנתי עם מי אני מדבר רק שאלתי מי גילה סוד זו שלא היה ביאה שהלא יש אופנים לעשות ביאה ולא יהיה מובן כגון ביאה שלא כדרכה ואפילו רופא לא יכול לדעת בדיוק אם היה קרע ואיך ידע הרב אם היה ביאה. ואמר מה שאמר. על כל פנים כך הוא ה"רב" הזה לשלח אנשים בלי שום היתר להתחתן בלא גט.
ג)       באותו הזמן צלצלתי לרב אחד שהוא דיין אצל המאדערנין ובכל זאת הוא בחזקה שהוא משלנו בעיקר, ושמע מה שאמרתי וסגר הטעלעפון. והנה כרגע אחרי כן צלצל אלי והתחיל לצעוק בקול רעש גדול "איפוה אשתו?" ואמרתי לו ששאלה זו ישאל מגדליה שווארץ.
ד)      ודיברתי בענין הזה עם איש אחד ממשפחת דיינים ואמר לי שאין שום חדש תחת השמש שהרבה אנשים נכשלים בענינים אלה. ויש להדגיש שאצל המאדערנין ודאי שהפקר גמור כל הענין של כפייה להבעל לגרש. והראש שלהם בנו יארק אומר שמצוה להכות להבעל שלא רוצה ליתן גט שלדעתו ולדעת האנשים שלו כל שלא יתן גט לכל אשה שתובעת גט הוא גורם לה צער וצריכים לכופו והוא מצוה גדולה.

א)      והנה יש רב מפורסם בכל חצי התחתון של ארצות הברית ושמו נאטא גרינבלאט וכולם שואלים אותו שאלות בגיטין. והוא סידר קידושין לאשה שיצא מבעל בלי שום גט הוא המעשה של שמואל קמנצקי הנ"ל שהמסדר קידושין של הבעל השני שנעשה באיסור בלא שום גט עשה הרב גרינבלאט. ומה נאמר שהאיש הזה הוא הגדול בכל חצי התחתון של ארצות הברית וכמה וכמה אנשים ורבנים שואלים אותו הלכה למעשה בגיטין ועוד דברים. והוא מסדר קידושין לאשת איש שיצאה מבעלה בלי שום גט. כפי המעשה של שקר הנ"ל.

הנה מה נאמר ומה נדבר, יש היום כמה מיני "ארטאדאקס" וכל אחד פושט את ידו בדרך אחרת וכולם לרע ר"ל. והנה יש "אופען ארטאדאקס" דהיינו שהכל פתוח לכל אחד לעשות בדיוק מה שרוצים. ואין מי שיכול למחות באף אחד. והחכם שלהם הוא אומר בפירוש שאינו מאמין בהסיפורים של האבות ושאר מעשים בחומש שהם שקר.

והנה בזמן האחרון צלצל אלי רב אחד מבראזיל (ריאו דזעניראו) הרב פעלדמאן שליט"א ואמר שבעירו עושים מה שעושים בגיטין בלא גט השם ירחם. ובצרפת בזמן האחרון היה בילבול להתיר אשת איש בלי גט שפשוט ביטל הקידושין בלי גט! והנה עתון אחד אמר שבאמת היה גט אלא שרבנים רצו שידעו כולם שעכשיו עשו דבר חדש לטובת הנשים להתיר אשה שאי אפשר לה לקבל גט מבעלה לצאת בלא גט.

היוצא מכל זה שמדברים על דור של ממזרים. והנה מי שהוא ממזר ומתערב במשפחה של הרבה אנשים בזה יש צד לשתוק אבל אם יודעים מי שהוא הממזר צריכים לפרסם. ומה נעשה בדור הזה ובדור הבא לפרסם כמה וכמה ממזרים? ומי יקח האחריות על הצער של כמה ילדים ר"ל? ולכאורה אין עצה אלא לעשות  פילגש!ממני דוד אליהו אידנסון,

תלמיד הגאונים רבי אהרן קטלר זצ"ל, רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ורב יוסף שלום אלישב זצ"ל

Wednesday, June 7, 2017

Rabbis or Criminals?

Rabbi Dovid E. Eidensohn

One of the first Gittin cases I dealt with was about a man whose wife ran away with his child and lived far away from him. Strangely, many rabbis demonized the husband and ignored evil things done by the wife. I fought for the husband not because I like men over women, but because the halacha was clearly on his side. He and his wife signed over their difficulties to the prominent Baltimore Beth Din and they backed the husband not the wife. The wife was guided by rabbis who did incredibly dishonest things until these rabbis were thoroughly lambasted by the greatest rabbis in the world. But still, many rabbis retained their demonizing of the husband and encouraged the wife, with all of her foibles. We have various news articles about the “rabbis” who signed a document attacking the husband, with lies. Some of the rabbis who signed the document savaging the husband were found out to belong to a gang of people who kidnap husbands and torture them until they give a GET to the wife. A forced GET is invalid and the wife who remarries with a forced GET which is invalid has children that are probably mamzerim. We are grateful for the Baltimore Beth Din for its support of Aharon Friedman, and we are fighting tooth and nail with the Washington rabbis who support the wife, despite the fact that she ran away with their child and eventually, with the support of these wicked “rabbis” remarried with no GET at all. If she has a baby it is surely a mamzer.

From the New York Times

U.S. Accuses 2 Rabbis of Kidnapping Husbands for a Fee


In Brooklyn’s ultra-Orthodox Jewish neighborhoods, Mendel Epstein made a name for himself as the rabbi to see for women struggling to divorce their husbands. Among the Orthodox, a divorce requires the husband’s permission, known as a “get,” and tales abound of women whose husbands refuse to consent.

While it’s common for rabbis to take action against defiant husbands, such as barring them from synagogue life, Rabbi Epstein, 68, took matters much further, according to the authorities.
For hefty fees, he orchestrated the kidnapping and torture of reluctant husbands, charging their wives as much as $10,000 for a rabbinical decree permitting violence and $50,000 to hire others to carry out the deed, according to federal charges unsealed on Thursday morning.

Rabbi Epstein, along with another rabbi, Martin Wolmark, who is the head of a yeshiva, as well as several men in what the authorities called the “kidnap team,” appeared in Federal District Court in Trenton after a sting operation in which an undercover federal agent posed as an Orthodox Jewish woman soliciting Rabbi Epstein’s services.

Paul Fishman, the United States attorney for New Jersey, said in an interview that investigators have “uncovered evidence” of about a couple dozen victims. Many are men from Brooklyn who were taken to New Jersey as part of the kidnappings.

In court, the lead prosecutor in the case, R. Joseph Gribko, explained how the abductions were carried out. “They beat them up, tied them up, shocked them with Tasers and stun guns until they got what they want,” Mr. Gribko, an assistant United States attorney, said.

Mr. Gribko said the defendants had been motivated by money, not faith. While the case might surprise some New Yorkers, accounts of such kidnappings have percolated through the Orthodox Jewish community in Brooklyn for years. In 1996, for instance, a rabbinic council in Williamsburg issued a statement denouncing the rogue men who subjected husbands to such beatings, according to a news report.

Rabbi Epstein was sued in the late 1990s by another Brooklyn rabbi, Abraham Rubin, who claimed that a group of men shoved him into a van as he left synagogue, hooded him, and applied electric shocks to his genitals in an effort to force him to provide a get to his wife. The lawsuit was dismissed.
According to newspaper accounts from the late 90s, other men, too, have come forward with similar tales of curbside abductions and mistreatment.

How such violent practices, if proved, would have been able to persist for so long may be an indicator of the challenges that local law enforcement agencies face in trying conduct nvestigations of insular religious groups including the ultra-Orthodox.

Agents with the F.B.I. served a search warrant at a house in Kensington, Brooklyn, on Thursday in the investigation of Mendel Epstein. Credit Michael Nagle for The New York Times
Rabbi Epstein seemed confident that local authorities wouldn’t investigate too closely. In a recorded meeting with the female undercover F.B.I. agent, Rabbi Epstein explained that his preferred torture techniques, like electric shocks, offered little physical evidence of abuse, according to the complaint. Without obvious visible injuries, Rabbi Epstein said, the police were unlikely to inquire too deeply if any victims came forward.

 “Basically the reaction of the police is, if the guy does not have a mark on him then, uh, is there some Jewish crazy affair here, they don’t want to get involved,” Rabbi Epstein explained, according to the criminal complaint.

Rabbi Epstein made his living appearing before the rabbinical courts, known as beit din, where he advocated on behalf of a spouse seeking an exit, another rabbi said. He took a special interest in the constraints that wives faced, speaking about the rights of women in terms not often heard in his deeply conservative community.


###

New York Today

When two undercover F.B.I. agents — one posing as a woman seeking a divorce, the other as her brother — asked a rabbi for help, the rabbi explained how Rabbi Epstein might be able to assist them.

“You need special rabbis who are going to take this thing and see it through to the end,” Rabbi Martin Wolmark, a respected figure who presides over a yeshiva in Monsey, N.Y., said in a recorded telephone call on Aug. 7. He described Rabbi Epstein as “a hired hand” who could help, according to the criminal complaint in the case.

When the undercover agents met with Rabbi Epstein a week later, he said that he was confident he could secure a get once his “tough guys” had made their threats.

“I guarantee you that if you’re in the van, you’d give a get to your wife,” he said to the male undercover agent posing as the brother. “You probably love your wife, but you’d give a get when they finish with you.”

The undercover female F.B.I. agent told Rabbi Epstein that she wanted to divorce her husband, described as a businessman in South America, who refused to grant her request. Rabbi Epstein urged her to lure the man to New Jersey, which she pledged to do.

Next Rabbi Epstein and Rabbi Wolmark convened their own rabbinical court, complete with legalisms and formalities, to issue a religious edict “authorizing the use of violence to obtain a forced get,” according to court records. The undercover agent offered testimony before the two rabbis, who were joined by other religious figures.

Told that the husband was arriving in New Jersey, eight of Rabbi Epstein’s associates met at a New Jersey warehouse to finalize the kidnapping plan, according to court documents. At that point F.B.I. agents moved in to arrest the group. The agents seized masks, ropes, scalpels and feather quills and ink bottles used for recording the get they anticipated.

On Thursday, the 10 defendants were denied bail after appearing in court in Trenton on the kidnapping conspiracy charges.

Juda J. Epstein, the lawyer for Rabbi Epstein, declined to comment.

A neighbor, Rose Davis, who lives opposite his home in the Kensington section of Brooklyn described him as a respected figure. Ms. Davis said she was skeptical of the charges, and suggested they might be the concoctions of enemies he had made as an expert in divorce work: “There’s always a loser,” she said, referring to divorce cases.

Jon Hurdle and Alex Vadukul contributed reporting. Susan Beachy and Jack Begg contributed research.


A version of this article appears in print on October 11, 2013, on Page A18 of the New York edition with the headline: U.S.
###
Rabbi sentenced to jail in extortion-for-divorce case


Email the author | Follow on Twitter
on December 14, 2015 at 4:45 PM, updated December 16, 2015 at 4:38 PM
U.S. Attorney Paul Fishman spoke to reporters outside the Clarkson S. Fisher Federal Courthouse in Trenton after the initial appearance Oct 10, 2013 for 10 Orthodox Jews charged with conspiracy to commit kidnapping. (Tony Kurdzuk | The Star-Ledger)Tim Darragh | NJ Advance Media for NJ.com

TRENTON -- An Orthodox rabbi who admitted plotting to force a man to grant a divorce to his wife under threats of violence will spend up to 38 months in jail, the U.S. Attorney's Office said Monday.
U.S. District Judge Freda Wolfson on Monday sentenced Martin Wolmark, 56, who pleaded guilty to a charge of conspiracy to commit extortion in January.
In addition to the prison term, Wolfson ordered Wolmark to serve two years of supervised release and pay a $50,000 fine.
He had faced up to five years in prison.
Wolmark is one of several rabbis and individuals who will be before federal judges this week in connection with the case.
The case started with a conversation in August 2013, during which a woman and her brother asked Wolmark about obtaining the divorce from her husband.
According to the U.S. Attorney's Office, Wolmark said it could be done, possibly by violence. He recommended that they speak to his colleague, Rabbi Mendel Epstein of Brooklyn, whom he said had previously forcibly coerced divorces from recalcitrant husbands.
On Oct. 13, 2013, Wolmark had masked co-conspirators meet at an Edison warehouse where they intended to force the husband to grant a "get," or religious divorce.

 Brooklyn rabbi found guilty in divorce case. Epstein, a prominent rabbi who specializes in divorce proceedings, was accused of orchestrating the kidnapping and beating of Orthodox Jewish men to force them to grant their wives religious divorces.

But Wolmark and the co-conspirators didn't know that the woman who had come to him for helping in securing the grant for divorce was an undercover FBI agent. So was her "brother."
According to prosecutors, Wolmark told them it would cost $30,000 to get the job done.
He said some "tough guys" would use cattle prods and karate on the handcuffed husband.
Joining him at the warehouse, prosecutors said, were Jay Goldstein, 61, Moshe Goldstein, 32, Avrohom Goldstein, 36, Simcha Bulmash, 32, Binyamin Stimler, 40, David Hellman, 33, and Sholom Shuchat, 31, all of Brooklyn, and Ariel Potash, 42, of Monsey, N.Y.
Avrohom Goldstein, Potash, Shuchat, Moshe Goldstein, Hellman, and Bulmash pleaded guilty to one count of traveling in interstate commerce to commit extortion, the office said. Avrohom Goldstein and Potash were sentenced Nov. 19, to 45 and 14 months in prison, respectively, the U.S. Attorney's Ofiice said.
Shuchat was sentenced to time served on Nov. 19. Moshe Goldstein was sentenced Nov. 16, to 48 months in prison. Hellman and Bulmash were sentenced Nov. 17, to 44 and 48 months in prison, respective.
Epstein, Jay Goldstein and Stimler were convicted at trial April 21, the office said. Epstein, who was convicted of conspiracy to commit kidnapping, is scheduled to be sentenced Tuesday. Stimler, convicted of conspiracy to commit kidnapping and attempted kidnapping also is scheduled to be sentenced Tuesday.
On Wednesday, Jay Goldstein, also convicted of conspiracy to commit kidnapping and attempted kidnapping, is scheduled to be sentenced.
Tim Darragh may be reached at tdarragh@njadvancemedia.com. Follow him on Twitter @timdarragh. Find NJ.com on Facebook.

###

 

Rabbi pleads guilty in violent plot to coerce divorce

James O'Rourke, The (Westchester County, N.Y.) Journal News 7:50 a.m. ET Jan. 15, 2015
An administrator at Yeshiva Shaarei Torah in Monsey, N.Y., asks the media to leave the school’s parking lot the morning after an FBI raid at the school.(Photo: Peter Carr, The (Westchester County, N.Y.) Journal News)

CONNECTTWEET 5 LINKEDINCOMMENTEMAILMORE
WHITE PLAINS, N.Y. — An Orthodox Jewish rabbi admitted Wednesday to traveling interstate to use threats of violence to force a man to give his wife a religious divorce.
Martin "Mordechai" Wolmark — along with Rabbi Mendel Epstein, a prominent ultra-Orthodox divorce mediator from Brooklyn — had been accused of heading a gang of eight thugs who used cattle prods and other devices to torture men into giving their wives a get, a document a woman must obtain from her husband should she seek a divorce under Jewish law.


On Wednesday, Wolmark, 56, appeared in a federal courtroom in Trenton, N.J., and pleaded guilty to conspiracy to travel in interstate commerce to commit extortion, U.S. Attorney Paul J. Fishman said in a statement.
[FBI arrests N.Y. rabbis in Jewish divorce-gang probe]
Citing court documents, Fishman presented a timeline of the Monsey, N.Y., rabbi's involvement in the plot.

On Aug. 7, 2013, Wolmark, then head of Yeshiva Shaarei Torah on West Carlton Road in Suffern, met with a Jewish woman and her brother about obtaining a get from the woman's husband. The rabbi told the pair, who were working undercover with the FBI, that they should meet Epstein. Wolmark then set up a conference call between the undercover agents and Epstein.

On Oct. 2, 2013, Wolmark, with Epstein present, convened a beth din, or a rabbinical court, in his Suffern office to determine whether there were grounds under Jewish law to coerce the husband into giving a get. Epstein, unaware the female agent was recording the meeting, openly discussed the plan to kidnap and assault the husband to obtain the document, Fishman said.
A week later, on Oct. 9, the muscle of the gang, including Ariel Potash of Monsey, traveled from New York to a warehouse in Edison, N.J., intent on using violent force to coerce the get, Fishman said. Instead, the men were arrested. Authorities seized several items, including masks, rope, surgical blades, plastic bags and a screwdriver. Raids also were conducted at the West Carlton Road yeshiva and at Epstein's Brooklyn home.

Wolmark, who is scheduled to be sentenced on May 18, faces up to five years in federal prison, along with a $250,000 fine.

In a statement Wednesday, Benjamin Brafman, Wolmark's defense lawyer, called his client an "extraordinary man" who is dedicated to assisting others.

"Rabbi Martin Wolmark has agreed to accept responsibility for his limited participation in a conspiracy," Brafman said.

A man who answered the telephone at Wolmark's home in Monsey quickly hung up Wednesday after learning that a reporter was seeking comment on the guilty plea. Subsequent calls were not answered.

Fishman said six others, most of whom hail from Brooklyn, have already pleaded guilty to various charges in connection with the plot.


Rabbi Eidensohn comments here: Below we find a document of some rabbis attacking Mr. Aharon Friedman for not giving his wife a GET. One signer, Herschel Schachter, is known to encourage beatings for husbands who don’t want to give their wives a GET. He has been known to tell people to kill those who disagree with his philosophy. One such person was a very senior Israeli politician who wanted to make peace with the Arabs. These “rabbis” have a very interesting “Torah”. End comment.


DECLARATION OF CONTEMPT
(translation from original)
On the 26th of Sivan 5771 the Beth Din of the Union of Orthodox Rabbis
of the United States and Canada issued a "Final Warning" to Mr. Aharon
Friedman wherein the history of the matter between him and his wife Tamar
Epstein was summarized and particular reference was made to his
continued and repeated refusal to give her a get in accordance with Jewish
law. He was requested to appear before the Beth Din for a final adjudication
on the matter of his refusal as well as other matters but he refused to even
respond to their request.

Several Gedolei Yisroel have spoken to him about this matter and he has
previously received subpoenas to a Beth Din, letters, and other requests both
formal and informal but to the dismay of the Beth Din he has ignored them
all and turned a deaf ear to their pleas.

The Beth Din is therefore left with no other alternative but to declare him in
"Contempt of Beth Din" and to regard him as "One who does not heed
Jewish law" – as such status is described in Shulchan Aruch etc.

Any person who has the ability or opportunity to influence him to free Tamar
Epstein from the chains of her agunah status is obligated to do so and doing so will
indeed be the fulfillment of a great mitzvah. Tamar Epstein is hereby granted
permission to take whatever appropriate steps are necessary to extricate herself
from the chains of this agunah status.

Accordingly we have affixed our signatures this 9th day of Elul 5771
s/ Rabbi Aryeh Ralbag
s/ Rabbi Yisroel Belsky
s/ Rabbi Mordechai Wolmark
s/ Rabbi Gavriel Stern
s/ Rabbi Shmuel Kamenetsky

The words of the revered rabbis, signatories above, do not need any further
endorsement, and certainly the entire community should urge the husband to
give his wife a Jewish divorce.

s/ Rabbi Hershel Schachter END QUOTE OF DOCUMENT SIGNED ABOVE


Comment by Rabbi Dovid E. Eidensohn – Rabbi Shmuel Kaminetsky is involved with the wife of Aharon Friedman and he and his son arranged for the lies about Aharon that he was hopelessly remote from marriage and therefore his marriage to Tamar was invalid. The greatest rabbis in the world wrote signed papers that the claims of the Kaminetsys were ridiculous. Aharon has an excellent job and reputation in Congress. Rabbis Wolmark and Ralbag were involved with the Trenton Beth Din that sent many rabbis and others to jail for kidnapping and torturing husbands who would not give a GET to their wives. Ralbag was forced to testify with his knowledge of these criminal actions. Wolmark went to jail. Herschel Schachter has a statement on tape calling for beating husbands who don’t give a GET and possibly worse.

These were rabbis with prominent positions in the community. Wolmark was the head of a Yeshiva in Monsey. Ralbag was the Chief Rabbi of a European country. Shmuel Kaminetsky is the head of the Philadelphia Yeshiva. Herschel Schachter is the Rosh Yeshiva of Yeshiva University and the head of the Kashruse Division of the OU. And yet all of them signed a paper to attack Aharon Friedman in defiance of the Beth Din of Baltimore who has the case after Aharon and his wife signed for them to control their marital dispute. Why did these other people get involved? Obviously, they are people who think they can do whatever they please. And this must stop.

The rest of us who are still in shock at the sight of so many senior rabbis in jail, must realize that times have changed. A lot of people who are the worst criminals are now prominent rabbis, head of Yeshivas, etc. The few of us who are not going to tolerate this, must plan how to deal with it.

The last few weeks I have received phone calls from prominent rabbis about terrible travesties being done in their communities to violate the Torah.

We can ignore it, or we can fight back. “MI LAHASHEM AILEI!”

The Chofetz Chaim once said to a Rov badly outnumbered by his secular community, “HaShem is the strongest.” If we trust in Him and honor his Torah, there is hope, definitely so.
 End comment by Rabbi Eidensohn.

###


Sunday, June 4, 2017

Rabbis Produce a GET and then claim that they dissolved the marriage which a GET does not do

END CONTENTS   ###
Comment of Rabbi Dovid E. Eidensohn – the Article is filled with a story of a marriage being dissolved, something that is against the Torah. But the end of the article states clearly that the husband gave his wife a GET, which is proper in the Torah. Also, if the husband attempted to murder his wife, could that not prepare the rabbinic court to force the husband to give a GET? But there were two ways to celebrate the lady’s freedom. One, by stating that it was done by religious rabbis who obey the Torah, and the other way that it was “dissolved” in a way that is forbidden by the Torah. What the media wanted, and what the French rabbis wanted, was the emphasis on changing the Torah, not an emphasis on changing the attitude of the husband. Let us protest the lies in this article designed to denigrate the Torah, and let us protest the efforts at some rabbis to show they are “progressive” and violate the Torah to show their “progress.” End comment of Rabbi Eidensohn.

NEWS ARTICLE

Paris rabbinical court dissolves marriage of woman waiting 29 years for religious divorce

The ex-husband was sentenced in 1988 to nine years in prison for attempting to murder his wife

BY CNAAN LIPHSHIZ May 17, 2017, 1:52 pm 2

French Chief Rabbi Haim Korsia (right) with an Orthodox French woman who waited 29 years before receiving her write of divorce on May 16, 2017. (Courtesy)

JTA — A rabbinical court in Paris officially dissolved the marriage of a Jewish woman who for 29 years had tried unsuccessfully to obtain a religious Jewish divorce from her abusive ex-husband.

The move Tuesday by the rabbinical court of Paris at the seat of the Consistoire religious group was hailed as a success in the fight for women’s rights by French Chief Rabbi Haim Korsia, according to the French-language edition of The Times of Israel.
“This case became a symbol long ago,” Korsia told The Times of Israel, which is not naming the woman in question.
The couple received a civil divorce in 1988.

In Orthodox Judaism, a woman cannot divorce unless her husband consents, except in special cases where the husband is missing or unable to communicate his wishes. Women whose husbands refuse or are unable to give them a “get,” or religious divorce, are considered “agunot,” or chained women, and may not remarry.

In recent years, rabbinical courts have significantly cracked down on recalcitrant husbands, with prison sentences being handed down in Israel — where religious tribunals function as family courts as part of the judiciary. Outside Israel, rabbinical courts have punished such husbands by shaming them publicly and ostracizing them with a herem — banishment forbidding other Jews from socializing with the writ’s subject.
The problem of ‘agunot,’ or chained women, is international (illustrative photo: Serge Attal/Flash 90)
The woman’s husband ignored such rulings, prompting Korsia to facilitate the filing of a lawsuit against the husband in civil court for “causing damage” to his wife, The Times of Israel reported. The civil court ruled in favor of the woman in 2015, imposing penalties exceeding $60,000.Comment of Rabbi Eidensohn – Note the final paragraph that the husband “finally agreed to grant his wife a get”, but that is contrary to the entire article that maintains that the French rabbis dissolved the marriage, which is not what a GET does. A GET frees the woman but does not dissolve the marriage. The article is thus a lie to denigrate the Torah and to raise up  the anti-Torah rabbis. I recently received a phone call from a Brazilian rabbi who complained that the anti-Torah element in his country are attacking the laws of Gittin. Some invalid Gittin produce mamzerim.