Showing posts with label שלום בית וההיפוך ר"ל כמה עבירות יש. Show all posts
Showing posts with label שלום בית וההיפוך ר"ל כמה עבירות יש. Show all posts

Thursday, June 22, 2017

שלום בית וההיפוך - המצוות והעבירות במלחמה בבית

דוד אליהו אידנסון – תלמיד הגאונים רבי אהרן קטלר זצ"ל, רבי משה פיינשטיין זצ"ל, והגאון רבי יוסף שלום אלישב זצ"ל מאנסי נו יארק ארצות הברית – eidensohnd@gmail.com 845-578-1917

שאלה – אחד שלא נותן גט לאשתו איזה עבירות יש לו. האחד שכל זמן שאין לו אשה אסור לו להיות בלא אשה משום הרהורי עבירה. ואפילו אם היו שניהם במקום אחד כל זמן שהיא ממאן להיות אצלו נמצא שהוא בלא קדושה ויש לו חשש של הירהורי עבירה. ולשון הרמב"ם פרק טו' מהלכות אישות וז"ל מצות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אשה שלא יבא לידי הרהור עכ"ל ובמגיד משנה שם מביא המקור להרמב"ם מגמרא יבמות סב ע"ב וז"ל שאין אדם רשאי לישב בלא אשה עכ"ל
והנה מי שאין לו אשה  והוא צעיר לימים יש לו לחוש שיכשל בזרע לבטלה ח"ו. ובש"ע אבן העזר סימן כג' סעיף א' וז"ל אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה ע"כ ובסעיף ב' וז"ל אלה שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה כן בנידוי הוא יושב ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הרג הנפש עכ"ל
והנה תחלת ספר אבן העזר ברמ"א סימן א' סעיף א' וז"ל וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה בלא תורה בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא תורה בלא חומה בלא שלם כו' ולא נקרא אדם. וכיון שנשא אשה עונותיו מפקפקים שנאמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' עכ"ל ובגר"א שם מסימן א' ס"ק ג' שלים הכו' משלים מה שחסר ברמ"א מלשון הגמרא. הרי האשה גורם להאיש כל אלה הדברים הטובים והקדושים. ואם היה הבעל נותן גט היה אפשר להתחתן ולקיים כל אלה הדברים וגם להרבות בפרו ורבו וגם המצוה של לא לתהו נברא לשבת יצרה. שהאיש חייב בלשבת יצרה שחייב האיש להוסיף עוד ועוד ילדים. ועכשיו יושב בלא לשבת שהוא עבירה ג"כ שהתורה אומרת לא לתהו נברא אלא לשבת יצרה והוא לא עוסק בלשבת הרי זה תהו.
ובויקרא יט,יח' לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה' עכ"ל מיירי שרוצה ליקח נקמה מיהודי עבור זאת שהיהודי עשה לו רע, והפסוק מזהירו שלא לנקום שנאמר לא תקם. שאם מיירי באדם שאינו עושה לו רע מהיכא תיתא שיקום נקמתו על לא דבר. אלא מאי שמיירי שעשה לו חבירו רע ורוצה לנקום והפסוק אוסר זה. והנה מי שעובר לאו זה של לא תקם הגם שרוצה לנקום והגם שיש לו סיבה שהלה ציערו באיזה אופן בכל זאת אסור לנקום. ואיסור זו הוא לאו גמור מן התורה. וידוע שעל מצות עשה שיש שיעור להפסד שצריך לסבול אבל בלאו אין שיעור וצריך לקיים הלאו אפילו שיפסיד. ומה נאמר ומה נדבר שפרש"י  על הפסוק ואהבת לרעך כמוך וז"ל אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה עכ"ל ופירש השפתי חכמים וז"ל ר"ל במצוה זו נכלל כל התורה כמו שאמר הלל הזקן מאי דסני לך לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא היא עכ"ל
והנה המעשה של הלל הזקן הוא בגמרא שבת לא ע"א שאחד בא להתגייר ואמר לו הלל שהמצוה של אהבת לרעך כמוך הוא כל התורה כולה ואידך פירוש אזיל גמור. וברמב"ם בספר המצוות מצוה שב וז"ל הזהיר משנוא קצנו את קצנו. והוא אמרו לא תשנא את אחיך בלבך ע"כ וברמב"ם שם שאם הראה לו השנאה ולא שמרו בלבו אינו עובר על לא תשנא את אחיך בלבך שאין זו שנאה בלב אלא שנאה גלוי, אלא שאם עובר על שנאה גלויה עובר על לא תקום ולא תטר שהם לאוין גמורים ר"ל. ועובר על העשה של ואהבת לרעך כמוך. ומסיק הרמב"ם וז"ל אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל עכ"ל
ובגמרא יבמות סב ע"ב  24,000 תלמידים היה לו ל"ע כו' וכולם מתו בפרק אחד [מפסח עד שבועות] שלא נהגו כבוד זה בזה ע"כ הנה אמר שלא נהגו כבוד זה בזה ולא אמר שעברו על שנאת חנם ובכל זאת מתו כולם בזמן קצר מפסח עד שבועות. משמע שתלמיד חכם שלא נהג כבוד בעוד תלמיד חכם הרי זה חילול השם והעון מתרבה עד כדי כך שכולם כל הכד' אלפי ת"ח מתו מפסח עד שבועות.
משמע שדרך ארץ קדמה לתורה ואם אלה היו תלמידי חכמים כדמשמע מן הגמרא שם שבזמן שמתו היה העולם שמם על חרבן התורה. שהם היו התלמידי חכמים שבדור. ובכל זאת על ידי שלא נהגו כבוד זה בזה הביא לידי מיתת כולם. שאהבת לרעך כמוך הוא כל התורה ומי שפירש מזה ולא אוהב להזולת בפרט תלמידי חכמים גורם מה שגורם ר"ל.
והנה ידוע שהשנאה בין איש לאשתו בזמן שאין שלום בית הוא קשה יותר משאר השנאות. והמלחמות בין איש לאשתו הם פחד והילדים סובלים וגם ההורים שלהם סובלים ואין לדבר שיעור ר"ל. ופעם שמעתי על ידיד אחד שיש לו בבית איזה בילבול בילד אחד נשוי שאין שלום בית ורציתי להתקשר עמו ואמרו לי לא להתקשר שהאיש חולה גדול ואם תדבר עמו על פרשה זו שגורם לו צער גדול מי יודע מה שיצא מזה. הרי שהילדים ממשיכים לטפל בשנאה נגד הבית שלהם הגם שהאב מסוכן ממש ר"ל.
ועתיד כל אחד לקבל דינו בזה או בבבא עבור כל הבילבולים והשנאות והקשה שבכולם הוא שלום בית שנעדר ונעשה ההיפוך ר"ל. ומי שמדמה בעצמו שאם הוא מבייש אשתו או בעלה שאין זו עבירה הוא כופר בחומש ובפוסקים שכן דנים האדם על שעובר על עשה ואל מצות עשה ובפרט על העבירות שמדגישים בהם כמו שאמר הלל שהמצוה של ואהבת לרעך כמוך הוא כל התורה ואידך פירושא. ובכל רגע שהאדם עובר על זה בפרט לשבר הבית בשנאה ודאי שהוא עתיד ליתן את הדין ר"ל.

והעיקר הוא לימוד המוסר שמביא האדם ליראה ולאהבה וכל מדות טובות. והעושה ההיפוך ר"ל.