Showing posts with label כמה עבירות יש להבעל שלא רצה ליתן גט לאשתו. Show all posts
Showing posts with label כמה עבירות יש להבעל שלא רצה ליתן גט לאשתו. Show all posts

Wednesday, June 21, 2017

בעל לא רוצה ליתן גט איזה עבירות יש לו

שאלה – אחד שלא נותן גט לאשתו איזה עבירות יש לו. האחד שכל זמן שאין לו אשה אסור לו להיות בלא אשה משום הרהורי עבירה. ואפילו אם היו שניהם במקום אחד כל זמן שהיא ממאן להיות אצלו נמצא שהוא בלא קדושה ויש לו חשש של הירהורי עבירה. ולשון הרמב"ם פרק טו' מהלכות אישות וז"ל מצות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אשה שלא יבא לידי הרהור עכ"ל ובמגיד משנה שם מביא המקור להרמב"ם לאסור לאיש לישב בלא אשה מגמרא יבמות סב ע"ב וז"ל ושם מבואר שאין אדם רשאי לישב בלא אשה עכ"ל
והנה מי שאין לו אשה  והוא צעיר לימים יש לו לחוש שיכשל בזרע לבטלה ח"ו. ובש"ע אבן העזר סימן כג' סעיף א' וז"ל אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה ע"כ ובסעיף ב' וז"ל אלה שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה כן בנידוי הוא יושב ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הרג הנפש עכ"ל
והנה תחלת ספר אבן העזר ברמ"א סימן א' סעיף א' וז"ל וכל מי שאין לו אשה שרוי בלא ברכה בלא תורה כו' ולא נקרא אדם. וכיון שנשא אשה עונותיו מפקפקים שנאמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' עכ"ל ובגר"א שם משלים הכו' ברמ"א וז"ל שמחה ברכה טובה תורה חומה שלם עכ"ל הגר"א סימן א' ס"ק ג'. הרי האשה גורם להאיש כל אלה הדברים הטובים והקדושים והוא ברכה תורה להקרא אדם שמחה טובה חומה שלם. ואם היה הבעל נותן גט היה אפשר להתחתן ולקיים כל אלה הדברים וגם להרבות בפרו ורבו שהוא המצוה של לא לתהו נברא לשבת יצרה. שהאיש חייב לשבת להוסיף עוד ועוד ילדים. ועכשיו יושב בלא לשבת שהוא עבירה ג"כ שהתורה אומרת לא לתהו נברא אלא לשבת יצרה והוא לא עוסק בלשבת הרי זה תהו.

שאלתי זה מב' רבנים מפורסמים האחד אמר לי שמותר לכתוב השם של הבעל והשני אסר לי לכתוב של הבעל. ופה לא כתבתי השם של הבעל.